ALGEMENE VOORWAARDEN SBPOST

versie september 2011

ALGEMENE VOORWAARDEN SBPOST:

Artikel 00:Inleiding
Artikel 01:Definities
Artikel 02:Offertes
Artikel 03:Tot stand komen van de overeenkomst
Artikel 04:Weigering en opschorting
Artikel 05:Tarieven, vergoedingen en uitvoering
Artikel 06:Betalingen/opschorting
Artikel 07:Aansprakelijkheid
Artikel 08:Klachten & geschillen
Artikel 09:Bescherming persoon- en bedrijfsgegevens
Artikel 10:Zendingen/opdrachten buitenland
Artikel 11:Conversie

ARTIKEL 00: INLEIDING

Op alle producten en diensten van SBPost zijn deze Algemene Voorwaarden SBPost van toepassing. Alle opdrachten worden door SBPost onder deze voorwaarden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en een dergelijke afspraak schriftelijk door SBPost is bevestigd.

ARTIKEL 01: DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:


Opdrachtnemer:SBPost.
Opdrachtgever:natuurlijke – dan wel rechtspersoon in wiens opdracht SBPost een dienst verleent.
Dienstverlening:faciliteren, voeren van regie, de distributie en het bezorgen van drukwerken, berichten, pakketten en goederen alsmede het verzorgen van direct mail, het opslaan, converteren en overbrengen van informatie en alle andere logistieke activiteiten van goederen in de ruimste zin des woord die voor opdrachtgever(s) worden verricht.
Zending:een informatiedrager, een geadresseerd en/of ongeadresseerd document dan wel ander geadresseerd/ongeadresseerd materiaal dat SBPost bij wijze van haar dienstverlening vervoert en/of laat vervoeren en afleveren in opdracht van haar opdrachtgever door een daartoe aangewezen vervoerder.
Vervoerder:SBPost en/of een derde die zorgt draagt voor collectie, distributie, bezorging van de door de opdrachtgever aangeboden zendingen/materialen.
Uitvoerder:derde die voor SBPost ondersteunende activiteiten verricht, bijvoorbeeld fulfilment, adressering etc.
Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van medewerk(st)ers van SBPost worden daar mede onder begrepen de medewerkers van derden aan wie SBPost werkzaamheden in het kader van haar dienstverlening en deze algemene voorwaarden uitbesteedt.

ARTIKEL 02: OFFERTES

1.    Elke aanbieding en offerte heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders in de offerte vermeld. De offerte wordt geheel vrijblijvend gedaan tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk vermeld en kan door SBPost steeds worden herroepen. Vrijblijvend zijn eveneens de in onze prospectussen genoemde servicekaders alsmede genoemde aantallen, formaten, gewichten en tarieven. De BTW is bij de genoteerde prijzen nimmer inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Mochten de in de offertes of prospectussen genoemde servicekaders, aantallen, formaten of gewichten worden gewijzigd, of bij de uitvoering van een opdracht afwijkingen worden geconstateerd met de voor deze opdracht uitgebrachte offertes, dan behoudt SBPost – ook wanneer reeds een opdrachtbevestiging mocht hebben plaatsgevonden – zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving aan of toestemming van de opdrachtgever het gewijzigde of afwijkende in rekening te brengen tegen de daarvoor dan geldende prijs en verplicht de opdrachtgever zich tot betaling daarvan. Offertes kunnen uitsluitend schriftelijk worden aanvaard. SBPost is niettemin gerechtigd een mondelinge aanvaarding te accepteren als zou deze schriftelijk zijn gedaan. Indien de wederpartij een offerte aanvaardt, heeft SBPost het recht om het aanbod binnen 8 dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen, in welk geval tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen.

2.    Offertes zijn gebaseerd op de informatie die aan SBPost door de opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij alle noodzakelijke informatie aan SBPost heeft verstrekt en dat deze informatie juist is. Opdrachtgever staat ervoor in dat alle documenten en gegevens die SBPost nodig acht voor het conform de afgesproken planning uitvoeren van de opdracht, tijdig in het bezit komen van SBPost.

ARTIKEL 03: TOT STAND KOMEN VAN DE OVEREENKOMST

1.    Overeenkomsten die niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor SBPost eerst bindend na schriftelijke bevestiging van SBPost. Een overeenkomst komt niettemin tot stand bij het afhalen en afgifte van de goederen door een door SBPost ingeschakelde derde dan wel, wanneer SBPost binnen acht dagen (nadat SBPost de opdracht of wijziging heeft ontvangen) deze heeft bevestigd, dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

ARTIKEL 04: WEIGERING


2.    Ten aanzien van de aflevering, verpakking en vervoer van zendingen gelden de door SBPost aan te geven regels. De door SBPost bevestigde prijzen gelden slechts voor zover de genoemde formaten, gewichten, aantallen e.d. overeenkomen met die van het afgeleverde materiaal. SBPost kan haar dienstverlening en het vervoer door derden van een zending zonder opgave van redenen en zonder schadeplichtig te worden weigeren of niet verder uitvoeren indien:


.    De zending/materiaal afwijkt van genoemde formaten, gewichten, aantallen e.d., of indien moeilijkheden ontstaan bij de bewerking als gevolg van stugheid of slapheid of onvoldoende afwerking van het materiaal. SBPost is naar haar keuze gerechtigd voorzieningen te treffen en de hiermee verband houdende kosten in rekening te brengen.

.    De zending naar inhoud, vorm of doel naar het oordeel van SBPost strijdig is met bepalingen in het CMR-verdrag, andere wettelijke bepalingen of van de overheid afkomstige regelgeving, (algemene) voorwaarden van een door SBPost in te schakelen derde, de openbare orde of goede zeden, in al welke gevallen de opdrachtgever wel gehouden is tot vergoeding van kosten, schade en rente van SBPost, waaronder gederfde winst.

ARTIKEL 05: TARIEVEN, VERGOEDINGEN EN UITVOERING

1.    Zonder nadere instructies van opdrachtgever heeft SBPost het recht restanten en/of onbestelbare zending, van de opdrachtgever te retourneren. Alle directe en indirecte kosten, die verband houden met het retourneren van het materiaal, komen voor rekening van de opdrachtgever.

2.    Drie maanden na het sluiten van een overeenkomst kunnen tussentijdse veranderingen van het niveau van lonen en kosten die SBPost noodzaken tot tariefsverandering worden doorberekend aan opdrachtgever.

3.    De door of namens de opdrachtgever op het verzendadvies aangegeven hoeveelheid mag SBPost als juist aannemen. SBPost aanvaardt generlei aansprakelijkheid bij verschil tussen de geleverde en geadviseerde hoeveelheid. De te verzenden drukwerken, folders dienen afgebundeld, om en om gelegd of doorschoten te worden afgeleverd per 50 of 100 stuks, en/of volgens de door SBPost aan te geven richtlijnen. Indien de zending dan wel het drukwerk, folders niet op de door SBPost aangegeven wijze wordt afgeleverd, kan de zending worden geweigerd en/of extra kosten in rekening worden gebracht. De verpakking dient te geschieden in pakken van gelijke inhoud. De hoeveelheid per pak dient duidelijk op de buitenzijde te worden vermeld, tenzij de hoeveelheid per pak op het verzendadvies is aangegeven.

4.    Bij uitbesteding van de uitvoering van een dienst aan een derde, is opdrachtgever gebonden aan de door de derde aangegeven condities, zoals het te verzenden aantal, gewicht, omvang, datum en plaats van aan- en/of aflevering.

5.    Indien het te verzenden materiaal niet kan worden verzonden tegen het tarief, dat vooraf werd aangenomen en het noodzakelijk is extra vervoerskosten, resp. meer “porto” te betalen, is SBPost gerechtigd dit zonder tussenkomst van opdrachtgever te besluiten en de kosten hiervan in rekening te brengen.

6.    SBPost is gerechtigd zaken van opdrachtgever of zaken die door opdrachtgever aan SBPost zijn aangeboden onder zich te houden tot voldoening heeft plaatsgevonden van alle bedragen die door opdrachtgever zijn verschuldigd, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde, of op andere zaken van de opdrachtgever. Dit retentierecht heeft SBPost ook ingeval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.

7.    Levering, resp. uitvoering geschiedt binnen de normale, daarvoor geldende afgesproken tijd dan wel door de desbetreffende vervoerder gehanteerde overkomstduur. Indien een opdracht moet worden bespoedigd, zal hiertoe het overwerk en ander eventueel extra gemaakte  kosten in rekening worden gebracht. Opgegeven leveringstijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient SBPost derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

8.    Indien het materieel niet wordt afgehaald op het adres van opdrachtgever dan wel op een ander adres dan dat door opdrachtgever is aangewezen, dient het door SBPost te verzenden of te verwerken materiaal tijdig te worden aangeleverd aan het adres zoals door SBPost zal worden verstrekt. Het materiaal dient vergezeld te gaan van de begeleidingsbon of vrachtbrief zoals deze door vervoerder wordt gehanteerd. SBPost aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor onjuiste, onvolledige of ontijdige aflevering noch voor de gevolgen daarvan. Alle kosten die direct dan wel indirect worden gemaakt ten behoeve van volledige, juiste en tijdige aanlevering, onverminderd het recht van SBPost om een levering te weigeren zullen in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever.

9.    Overeengekomen afleveringstermijnen gelden slechts indien en voor zover het te verwerken of te verzenden materiaal e.d. op de overeengekomen plaats wordt afgeleverd. Indien tengevolge van niet tijdige levering de verzorging van een opdracht binnen de overeengekomen termijn slechts kan worden uitgevoerd door inschakeling van extra transport, overwerk en/of koeriers- dan wel een andere sneldienst, zal SBPost daartoe gerechtigd zijn en zullen daarvoor ontstane extra kosten voor rekening van de opdrachtgever komen. Controle op tijdige, juiste, volledige aflevering van het materiaal aan SBPost of een door haar inschakelde vervoerder dient te geschieden door de opdrachtgever. SBPost is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een niet tijdige of foutieve bezorging door een door haar ingeschakelde derde, behoudens voor zover SBPost de betreffende derde kan aanspreken en daadwerkelijk van deze derde een vergoeding heeft ontvangen. In dat geval zal SBPost opdrachtgever compenseren tot ten hoogste het bedrag dat SBPost daadwerkelijk en onherroepelijk van de derde heeft ontvangen.


ARTIKEL 06: BETALINGEN/OPSCHORTING1.    Alle betalingen door opdrachtgever dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, SBPost is te allen tijde gerechtigd een geheel of gedeeltelijke vooruitbetaling te vragen alvorens een aanvang te nemen dan wel voort te gaan met de uitvoering van de opdracht, te voldoen binnen 14 dagen na daartoe strekkend verzoek, bij gebreke waarvan SBPost gerechtigd is haar werkzaamheden op te schorten tot algehele voldoening van de nota(‘s). De in verband met een opschorting door SBPost gemaakte kosten, waaronder begrepen kosten van derden, alsmede de kosten van retouren en annuleringskosten, zijn dan onmiddellijk opeisbaar. Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan één maand, kunnen de werkzaamheden per maand in rekening worden gebracht.


2.    Betaling dient in Euro’s te geschieden. Wissels, cheques of andere waardepapieren hoeft SBPost niet als betaling te accepteren, als zij worden aangenomen geldt dit als voornemen tot betaling en niet als afdoening van de openstaande schuld. Eventuele aan de inning verbonden kosten zijn voor rekening van de wederpartij. SBPost kan nimmer worden verplicht en is nimmer gehouden wissels, cheques e.d. op een bepaald tijdstip ter betaling voor te leggen. Van betaling is pas sprake vanaf het moment dat SBPost de vrije beschikking heeft verkregen over het betaalde bedrag. Iedere betaling strekt steeds allereerst in mindering op verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde) en vervolgens in mindering op hoofdsommen, waarbij oudere vorderingen voor nieuwe gaan.

3.    Indien de betaling SBPost niet binnen de overeengekomen tijd heeft bereikt, is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en daardoor alsdan de wettelijke rente verschuldigd. Daarenboven zijn voor rekening van de opdrachtgever alle door SBPost daadwerkelijk gemaakte interne en externe kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid, alsmede die ter verkrijging van voldoening in en buiten recht, declaraties van rechtskundigen voor juridische bijstand daaronder begrepen. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 20% van het factuurbedrag met een minimum van 400 Euro. Belopen de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten meer dan dit bedrag, dan dienen deze kosten eveneens door opdrachtgever op eerste verzoek van SBPost te worden voldaan.

4.    Opslag: voor materiaal en/of andere goederen, welke door SBPost, dan wel langer door SBPost, opgeslagen dienen te worden dan overeengekomen, kan de opdrachtgever een bedrag voor opslag in rekening worden gebracht. Dit bedrag wordt berekend per palletruimte per dag.

5.    Annulering: indien een opdracht door opdrachtgever tot 21 dagen voor uitvoering van de opdracht wordt geannuleerd, dan wel indien een opdracht wordt geannuleerd waarvan reeds een aanvang met de uitvoering is gemaakt, heeft SBPost het recht boven de gemaakte kosten, waaronder begrepen kosten derden, 30% van het oorspronkelijk te factureren bedrag in rekening te brengen.

6.    Bij niet nakomen door de opdrachtgever van enige verplichting uit hoofde van een overeenkomst tussen opdrachtgever en SBPost, heeft SBPost het recht de verdere nakoming van haar verbintenissen die voortkomen uit alle tussen SBPost en opdrachtgever lopende overeenkomsten op te schorten tot nakoming plaatsvindt, onverminderd haar overige uit de wet voortvloeiende opschortingsrechten. Tevens worden bij niet nakoming door opdrachtgever van een opeisbare vordering uit hoofde van een tussen opdrachtgever en SBPost gesloten overeenkomst, alle vorderingen van SBPost op opdrachtgever (uit welke overeenkomst dan ook) onmiddellijk en volledig opeisbaar. Tevens heeft SBPost alsdan het recht om zekerheid te verlangen voor de nakoming van de verplichtingen van opdrachtgever in de vorm van een bankgarantie af te geven door een te goeder naam en faam bekend staande Nederlandse bankinstelling.

ARTIKEL 07: AANSPRAKELIJKHEID

1.    SBPost is niet aansprakelijk voor fouten of onduidelijkheden in door opdrachtgever of derden aangeleverde gegevens, waaronder adressen, noch voor de gevolgen daarvan.

2.    Goederen, reizen voor risico van opdrachtgever. Schade aan verzonden materiaal ontstaan tijdens het door SBPost verzorgde transport, is voor rekening van opdrachtgever, behoudens voor het geval deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van SBPost of van de tot haar bedrijfsleiding of directie behorende personen. De zending, het te verwerken of te bezorgen materiaal, kan desgevraagd tegen diefstal, fraude, vermissing, zoekraken en/of beschadiging worden verzekerd ten laste van opdrachtgever. Indien SBPost de uitvoering van een dienst uitbesteedt aan een derde, en de te vervoeren goederen op grond van de tussen SBPost en de derde gesloten overeenkomst zijn verzekerd, keert SBPost bij schade aan opdrachtgever het bedrag uit dat zij daadwerkelijk heeft ontvangen van (de verzekeraar van) de derde, verminderend met de kosten die SBPost in verband hiermee heeft moeten maken. SBPost is in geen geval gehouden om een verzekering af te sluiten.

3.    SBPost is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, van welke aard dan ook. Onder gevolgschade wordt tevens verstaan schade van opdrachtgever als gevolg van aanspraken van derden.

4.    Ingeval SBPost geen beroep kan doen op de in dit artikel genoemde uitsluitingen, is haar aansprakelijkheid in elk geval beperkt tot het factuurbedrag dat betrekking heeft op de betreffende zending. Voor zover SBPost op deze aansprakelijkheidsbeperking geen beroep kan doen, is de aansprakelijkheid van SBPost beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar van SBPost in het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico onder deze verzekering, tot een maximumbedrag van € 2.270,-- per schadegeval.

5.    Opdrachtgever is tegenover SBPost aansprakelijk voor schade die als gevolg van een oorzaak die aan hem kan worden toegerekend, door zijn zending/opdracht is toegebracht aan personen in dienst van SBPost en/of een van haar uitvoerders, aan middelen van SBPost en/of uitvoerders en aan andere zendingen. Opdrachtgever vrijwaart SBPost voor alle aanspraken van derden, personeel van SBPost daaronder begrepen, die het gevolg zijn van een aan opdrachtgever toe te rekenen oorzaak.

6.    Iedere klacht van opdrachtgever, dient uiterlijk binnen 10 dagen nadat de specifieke aan deze klacht ten grondslag liggende dienst door SBPost is verleend, door SBPost schriftelijk en deugdelijk gemotiveerd te zijn ontvangen. Bij gebreke van (tijdige) ontvangst van een klacht, komt ieder recht en iedere aanspraak van opdrachtgever ten aanzien van de klacht te vervallen.

ARTIKEL 08: KLACHTEN & GESCHILLEN

1.    Alle geschillen, hoe dan ook ontstaan, tussen SBPost en haar opdrachtgevers, voor zover deze niet in der minne kunnen worden geregeld, zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in de vestigingsplaats van opdrachtnemer. SBPost behoudt daarnaast het recht als eiseres van haar vordering aan te brengen bij de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van de opdrachtgever.

ARTIKEL 09: BESCHERMING PERSOONS- EN BEDRIJFSGEGEVENS

1.    SBPost verplicht zich om de informatie over personen en/of bedrijven/organisaties en in het algemeen alle informatie, die ligt in de persoonlijke dan wel bedrijfsmatige sfeer, waarover SBPost zelf beschikt en waarover haar medewerkers beschikken in verband met de uitvoering van opdrachten, niet aan derden bekend te maken tenzij hierom door opdrachtgever wordt verzocht, dan wel enige wettelijke regeling daartoe verplicht.

ARTIKEL 10: ZENDINGEN/OPDRACHTEN BUITENLAND


1.    Op opdrachten die geheel of deels buiten Nederland dienen te worden uitgevoerd, zijn met inachtneming van het onderstaande dezelfde voorwaarden van toepassing als voor opdrachten die geheel in Nederland dienen te worden uitgevoerd.

2.    Met betrekking tot opdrachten die geheel of deels buiten Nederland dienen te worden uitgevoerd geeft SBPost in geen geval garanties over de overeenkomstduur c.q. het tijdstip van aflevering van zendingen. SBPost is bij dergelijke opdrachten in geen geval aansprakelijk voor overschrijding van overeengekomen tijdstip van aflevering, noch voor de wijze van aflevering op de plaats van aflevering.

3.    Bij opdrachten die geheel of deels in het buitenland dienen te worden uitgevoerd, wordt het verschuldigde bedrag bepaald door onder andere de soort zending, het gewicht, de (volume) maten, het land van bestemming en de eventuele aanvullende diensten, die worden verlangd.

4.    Naast deze algemene voorwaarden en overigen tussen partijen gemaakte afspraken, zijn op het internationale vervoer van zendingen/materiaal naar gelang van toepassing:

.    voor wegvervoer het CMR-verdrag
.    voor luchtvervoer de Warschau Conventie
.    de door de betreffende uitvoerder gehanteerde (algemene) voorwaarden

Ingeval dergelijke verdragsbepalingen of voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren deze boven de onderhavige algemene voorwaarden.


5.    Douane: zendingen waarop accijnzen, belasting of invoerrechten worden geheven of zendingen welke met een vergunning moeten worden ingevoerd, kunnen vertraging oplopen en/of met extra kosten worden belast.

6.    Het is verplicht pakketvervoer naar niet-EU landen een originele handelsfactuur mee te zenden, waarop alle vereiste informatie is vermeld.

7.    Voor goederen zonder handelswaarde waarbij geen handelsfactuur zal worden verzonden, is een pro-forma factuur een vereiste. Deze pro-forma factuur moet dezelfde vereiste informatie bevatten als de hiervoor genoemde handelsfactuur.

8.    De opdrachtgever blijft altijd aansprakelijk voor de kosten die voortvloeien uit het niet betalen door de geadresseerde van invoerrechten en BTW alsmede de kosten voor het retour zenden van de goederen. De opdrachtgever is verplicht SBPost de schade te vergoeden die zij lijdt doordat, door welke oorzaak dan ook, documenten, bijvoorbeeld T-documenten niet (tijdig) kunnen worden gezuiverd, of vanwege andere omstandigheden verplichtingen tot betaling van douanerechten en/of accijnzen ter zake van de ter vervoer aangeboden goederen/materiaal, voor SBPost ontstaan en SBPost te dien zake derhalve volledig te vrijwaren.

ARTIKEL 11: CONVERSIE

1.    Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit een overeenkomst nietig is door welke andere oorzaak dan ook niet kan worden toegepast treedt voor deze bepaling automatisch (van rechtswege) in de plaats een geldige bepaling die zo veel mogelijk beantwoordt aan de strekking van het nietige beding. Partijen zijn gehouden over de tekst van deze nieuwe bepaling zo nodig met elkaar in redelijk overleg te treden.

2.    In dat geval gehouden de overige bepalingen van de algemene voorwaarden of van de overeenkomst zo veel mogelijk onverminderd hun geldigheid.

Maak kennis met SBPost

Neem contact op met Jeroen of Erwin.

sales@sbpost.nl 0313 - 670 290
mannen met envelop